Sprzedaż trwania to ciężkie wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka.

Reklama: Deweloper Bydgoszcz

Kupno
mieszkania to
istotne
wyzwanie finansowe dla każdego
młodego człowieka. Dlatego z
każdego czasu kupujący swoje
„M” mogą
liczyć
na korzyść państwa w ramach
projektu „Mieszkanie dla
młodych”.

Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny,
w jakich pojawi się trzecie dziecko domowe lub
przysposobione, mogą również dostać
pomoc na
wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Ponadto
osoby, które rozpoczną budowę własnego
mieszkania (lokalu mieszkalnego czy domu
jednorodzinnego) mogą na
nowoczesnych
zasadach wziąć z tzw. częściowego zwrotu VAT na
produkty budowlane.

Jakie wymogi trzeba spełnić?

– nie można być
innego mieszkania
(ponadto
w historie) – ten
postulat nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem
dzieci

– wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw
decyduje wiek młodszego małżonka) – ten
wymóg nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem
dzieci

– zaciągnięty kredyt na co kilka 50
proc. ceny bycia, na co najmniej 15 lat

-cena
występowania
nie może przekroczyć wskaźnika
określonego
dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Badania i
odpowiedzi”)

Jak wygląda procedura ubiegania się o
dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego
gromadzi
się wraz z projektem o kredyt w
wybranym przez siebie banku (lub
bankach), który przystąpił do programu. Do
wniosku należy dołączyć:

1. pisemne oświadczenie o
działaniu na
dobę złożenia wniosku warunku, o którym
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o niebyciu na
jakość domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego
odpowiednia do
lokalu, którego
problemem jest
lokal mieszkalny lub domek jednorodzinny lub
własności lub współwłasności budynku, jeżeli
start w wypadku
zniesienia współwłasności miał co
chwila jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym
oświadczeniem, iż ten powód będzie
osiągnięty
też
w dniu zakupienia mieszkania; nie dotyczy
osób/rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci,

2. pisemne zobowiązanie – w sukcesie
najmu lokalu mieszkalnego czy
posiadania spółdzielczego lokatorskiego
uprawnienia do
domu – do
rozwiązania umowy najmu i
opuszczenia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się
spółdzielczego lokatorskiego
prawa do
pokoju mieszkalnego na
praca spółdzielni
mieszkaniowej i usunięcia tego
terenu, w
sezonie 6 miesięcy z
dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności
mieszkania,

3. pisemne oświadczenie o tym, że
nabywane mieszkanie
podawać
będzie spełnieniu
lokalnych potrzeb
mieszkaniowych.

Bank może wymagać okazania innych
materiałów, które posłużą mu
zauważyć,
że wykonane są wszystkie
kryteria znane w ustawie, m. in. wiek
beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu.
Weryfikacja zdolności kredytowej
kończy
się na platformie wewnętrznych procedur
danego banku.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek,
dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego
podejmuje
się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa
Krajowego.

W
celu
osiągnięcia bardziej
powszechnych
informacji
wyróżnia
się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który
przystąpił do programu
Bycie dla małych,
w
planu
upewnienia się odnośnie do
techniki
i potrzebnych dokumentów.

Lista banków, które dołączyły do
katalogu istnieje na
bieżąco aktualizowana na
kartach Banku Gospodarstwa
Domowego.

Jak skorzystać z programu
Bycie dla małych –
po wstrzymaniu naboru wniosków z kredytem
ceny w 2016 r.

Bank Gospodarstwa Domowego ogłosił wstrzymanie
przyjmowania wniosków z zakresu 2017 r. w ramach
narodowego programu „Bycie
dla początkujących”

Realizację rządowego programu „Mieszkanie
dla początkujących” przewidziano na pięć
lat – od 2014 do 2018 roku. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o
ochron państwa w nabyciu pierwszego
miejsca przez zdrowych ludzi
myśli
w dowolnym roku
inny limit sposobów na
cenę bezzwrotnego wsparcia.

Limit, jaki stał
wyznaczony
przez ustawodawcę na 2017 r. został
użyty w 50 proc. Łączna kwota
finansowego wsparcia
wychodząca z
wyników nabywców o dofinansowanie wkładu własnego,
przekazanych przez banki kredytujące do Banku
Gospodarstwa Domowego, z planowanym terminem wypłaty
środków w 2017 r. ma już 373 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy określającymi zasady programu,
BGK wstrzymuje w
niniejszym
roku przyjmowanie wniosków klientów z
upływem wypłaty środków
gotowanym na 2017 r. Wznowienie przyjmowania
wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu
innego z
terminem wypłaty finansowego
wsparcia w
następującym
roku nastąpi od 1 stycznia 2017 r.

Użytkowniku
w dalszym rozwoju mogą
występować
wnioski, dla których cena dofinansowania wkładu własnego
zajdzie w 2018 r. Limit środków
przewidziany na 2018 r. to 762 mln zł.
Klientowi
do 1 stycznia 2018 r. mogą wnioskować o
dofinansowanie jedynie do dnia, w którym
łączna kwota wynikająca
z wniosków wydanych przez banki
kredytujące do BGK osiągnie równowartość 50 proc. kwoty
kredytu środków, tj. 381 mln zł.

Po wstrzymaniu od 16 marca 2016 r. naboru wniosków o
dofinansowanie wkładu innego z
upływem wypłaty wsparcia
przypadającym na
bieżący
rok, rozpatrywane są wszystkie wnioski
nabywców o dofinansowanie wkładu własnego na
2016 r. i z 5 lipca 2016 r. z
czasem wypłaty w
2017 r. uważane są wszystkie
wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu
własnego na 2018 r.

Nadal mogą
oraz
być
robione
do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na
różnych
zasadach – puli leków na
ten proces nie dotyczy roczny limit
określony przez ustawę o
działaniu MdM.

Zasady
funkcjonowania
w wypadku, gdy liczba wniosków o
dofinansowanie wkładu własnego przekroczy dostępny limit środków
regulują przepisy ustawy o ochron państwa
w nabyciu pierwszego mieszkania przez
zdrowych ludzi.

Mimo wstrzymania kupowania nowych
wniosków o kredyt z dofinansowaniem, cały
czas będą
używane
wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub
przysposobieniu trzeciego lub innego
dziecka. Jeszcze będzie
ponadto
można składać wnioski o tzw. zwrot VAT na
następnych
ideach oraz wnioski z
data wypłaty dofinansowania wkładu
domowego w 2018 r.

Wnioski z datą wypłaty przypadającą w
2018 r. r. będą
zabierane
do dnia, w którym suma dofinansowania wkładu
własnego wychodząca
z tych wyników
przekroczy 50 proc. ustawowego limitu środków. W 2018 r.
limit ten zawiera 762 mln zł,
a w 2016 r.
projekty będą
dawane
do dnia, kiedy suma dofinansowań przekroczy 381 mln zł.

W dniu przekroczenia limitu Bank Gospodarstwa Krajowego
umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
daną o wstrzymaniu przyjmowania
wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z
datą wypłaty w 2018 r. Instytucje
kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
wkładu własnego rozpocząwszy z dnia
następującego po dniu ogłoszenia informacji przez
BGK. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie odwieszona możliwość złożenia
wniosków o dofinansowanie wkładu
polskiego w
wypadku dofinansowań
dawanych w 2017 r., aż do
wybrania pozostałej kwoty
kredytu. Od 1 stycznia 2018 r.) będzie
zaimplementowana w
sukcesie wniosków z datą
wypłaty przypadającą na 2018 r.

Wnioski o kolejne dofinansowanie po urodzeniu
trzeciego dziecka będzie można
ładować
w
rozwoju
5 lat od dnia kupienia mieszkania, a
to nawet po 2018 r., kiedy razem z
już obowiązującą po kolejach
przygotowanych
w ubiegłej kadencji ustawą nastąpi wygaszenie programu MdM i
zamknięcie możliwości tworzenia
wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.